TIN TỨC‎ > ‎

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn thẩm tra tài liệu hết giá trị

đăng 18:59 17 thg 7, 2014 bởi Trịnh Minh Hiếu   [ đã cập nhật 19:01 17 thg 7, 2014 ]
Trung cấp văn thư lưu trữ

Theo Công văn số 10/CCVTLT-QLVTLT của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh gửi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước có hỏi:
Hiện nay theo quy định của Luật Lưu trữ, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cấp huyện, có chức năng thẩm tra tài liệu hết giá trị của các cơ quan, tổ chức cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử. Do vậy với quy định nêu trên thì quy trình thực hiện và việc thẩm tra tài liệu hết giá trị của chính cơ quan Phòng Nội vụ cấp huyện sẽ được tiến hành như thế nào.
Để có cơ sở hướng dẫn thống nhất Phòng Nội vụ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện các thủ tục tiêu huy tài liệu hết giá trị theo quy định, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc thẩm tra tài liệu hết giá trị của cơ quan Phòng Nội vụ cấp huyện như đã trình bày ở trên./.

Trả lời Công văn số 10/CCVTLT-QLVTLT của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh về việc vướng mắc trong việc thẩm tra tài liệu hết giá trị, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước có công văn trả lời số 76/VTLTNN-NVĐP, nội dung như sau:

Thực hiện quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 20 của Luật Lưu trữ:”Lưu trữ lịch sử ở cấp tỉnh thu thập, tiếp nhận tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện…”. Như vậy, Sở Nội vụ có trách nhiệm quản lý tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh đồng thời Sở Nội vụ có thẩm quyền thẩm tra đổi với tài liệu hết giá trị của cơ quan, tổ chức cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh (trong đó có Phòng Nội vụ).

Việc thẩm tra tài liệu hết giá trị được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị

Trên đây là ý kiến của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước để Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh biết và thực hiện.
Comments